Trang 1/4

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

Chiếc lá non muốn điều gì?

Đi chơi trong trời dông bão
Bay khỏi cành
Xuống bơi dưới dòng nước