Trang 1/4

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

Khi thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì? 

Gà con sợ quá khóc ầm lên.
Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.
Gà con bay lên cành cây để trốn, bỏ mặc Vịt con.