Page 1/3

Question 1 Correct! Partially correct Oops!!!

Vì sao nhà rông phải cao và chắc?

Vì để các già làng họp tại đây để bàn những việc lớn.
Vì nhà rông dùng cho nhịều người ở.
Vì cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn ngọn giáo không vướng mái.