Trang 1/7

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

 Nội dung chính của bài văn là:

Nêu sự đổi mới của ngành đường sắt nước ta hiện nay.
Ca ngợi ý thức bảo vệ đường sắt của người dân.
Ca ngợi Út Vịnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ.