Trang 1/6

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

Con đường vào bản có những cảnh đẹp gì?

Con suối, núi, rừng vầu, rừng trám.
Con thác, núi, rừng vầu, rừng trám, lợn gà.
Con suối, núi, rừng vầu, cây trám, lợn gà.