Trang 1/25

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

Q: I have one head, one foot and four legs? What am I?

A: I am a