Trang 1/3

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

Chuối mẹ kiếm mồi để làm gì?

Nuôi mình và nuôi các con.
Nuôi mình.
Nuôi các con.