Trang 1/5

Câu hỏi 1 Chính xác!!! Đúng 1 phần Oops!!!

Khi nào thì "Biển lặng đỏ đục, đầy như mâm bánh đúc, loáng thoáng những con thuyền như những hạt lạc ai ai đem rắc lên trên"?

Buổi sớm nắng sáng.
Buổi sớm nắng mờ.
Buổi chiều gió mùa đông bắc vừa dừng.