Page 1/8

Question 1 Correct! Partially correct Oops!!!

Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà có đặc điểm gì?

Đầy ánh sáng.
Đầy màu sắc.
Đầy ánh sáng, đầy màu sắc.