Page 1/6

Question 1 Correct! Partially correct Oops!!!

Vì sao thuở đi học Cao Bá Quát thường bị điểm kém?

Vì Cao Bá Quát lười học.
Vì Cao Bá Quát mải chơi.
Vì Cao Bá Quát viết chữ rất xấu.