Page 1/8

Question 1 Correct! Partially correct Oops!!!

Ý chính của bài văn là gì ?

Nói về hai con ngựa kéo xe khách.
Nói về một chuyến đi xe ngựa.
Nói về cái thú đi xe ngựa.