Page 1/5

Question 1 Correct! Partially correct Oops!!!

Bài thơ trên kể về điều gì?

Cua Càng đi chợ.
Cua Càng đi chơi.
Cua Càng thổi xôi.