Bạn có giỏi chính tả tiếng Việt hơn học sinh tiểu học?

Bạn có giỏi chính tả tiếng Việt hơn học sinh tiểu học?