Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường?

Tại sao ở nước Anh và một số nước khác xe đi bên trái đường?